Algemene voorwaarden

 

1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door Openr tot stand gebrachte of aangeboden producten.

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

a. Openr, het bedrijf dat producten verkoopt;

b. koper de wederpartij van Openr, niet zijnde een consument.

 

2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 De aanbieding of prijsgave is vrijblijvend en geldt gedurende de daarbij vermelde termijn ofzolang de voorraad strekt.

2.2 Overeenkomsten tussen Openr en de koper komen tot stand door schriftelijke bevestiging door Openr, waaronder een bevestiging per e-mail. Een automatisch elektronisch gegenereerde ontvangstbevestiging geldt niet als dergelijke bevestiging. Openr behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren.

2.3 Openr is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Openr worden bedongen, gelden evenzeer ten behoeve van door Openr ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

3 Wijziging van omstandigheden en overmacht

3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is Openr gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.

3.2 Openr zal de koper van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de koper alsdan gerechtigd is de overeenkomst binnen een termijn van acht (8) dagen te ontbinden, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.

3.3 Ingeval Openr ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, zal hij gerechtigd zijn de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand zal zijn beëindigd. De koper is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen.

 

4 Levering

4.1 Opgegeven (lever)tijden hebben een indicatieve strekking en gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Openr dus schriftelijk in gebreke te stellen.

4.2 Indien Openr gegevens van de koper nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door Openr zijn ontvangen.

4.3 Bestellingen worden slecht franco geleverd, indien dit uitdrukkelijk is afgesproken. Indien niet franco wordt geleverd, is Openr gerechtigd vrachtkosten in rekening te brengen.

4.4 Levering vindt plaats op het moment dat de producten de opslagruimte van Openr hebben verlaten. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering, ongeacht wat tussen Openr en de koper omtrent het vervoer en de assurantie is overeengekomen.

4.5 Indien de koper een levering weigert, kan Openr de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft Openr in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van Openr totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover Openr heeft voldaan.

5.2 De koper mag de producten die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van Openr slechts verkopen aan derden in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

5.3 Indien de koper zijn verplichtingen uit een met Openr gesloten overeenkomst niet nakomt, of indien er gegronde vrees bij Openr bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet na zal komen, is Openr gerechtigd de geleverde producten bij de koper of bij derden, die de zaak voor de koper houden, terug te halen. De koper dient in dat geval alle medewerking te verlenen.

 

6 Ontbinding en retournering

6.1 Bestellingen kunnen door de koper slechts met toestemming van Openr worden gewijzigd of geannuleerd. Indien Openr al kosten heeft gemaakt of tengevolge van de wijziging of annulering kosten moet maken, dan kan Openr deze aan de koper in rekening brengen.

6.2 Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door Openr, waarbij Openr het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Openr mag wachten met terugbetaling totdat Openr de retourzending heeft ontvangen.

 

7 Betaling

7.1 Openr is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren.

7.2 Indien op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen te geschieden, zonder dat de koper recht heeft op korting of verrekening.

7.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Openr nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de koper in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, zoals die geldt voor zakelijke transacties. Alle door Openr gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- exclusief BTW.

 

8 Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid

8.1 Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 6, is Openr bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

a. indien de koper in verzuim is of Openr goede grond heeft te vrezen dat de koper niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;

b. in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;

of 

c. indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Openr kan worden gevergd.

8.2 In de gevallen genoemd onder 8.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar en zal Openr niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

9 Garanties

9.1 De door Openr te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door Openr geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs. Openr biedt standaard 2 jaar garantie op de producten vanaf datum van levering.

9.2 Bij gebruik buiten Nederland, dient de koper zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.

9.3 De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen tien (10) dagen – en bij uiterlijke gebreken onverwijld – schriftelijk en gemotiveerd aan Openr gemeld te worden.

9.4 Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft Openr de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.

9.5 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

9.6 Openr is een intercomsysteem voor toegangsverlening en communicatie in en rondom gebouwen. Ieder ander gebruik geldt niet als volgens de voorschriften. Openr is niet verantwoordelijk voor hieruit voortvloeiende schade. Dit risico draagt de klant.

 

10 Rechten van intellectuele eigendom

10.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door Openr aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabrikaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij Openr, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Indien en voorzover Openr producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart Openr voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door Openr in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

 

11 Aansprakelijkheid voor schade

11.1 Openr is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:

a. door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;

b. doordat Openr is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;

c. door derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;

d. materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de koper door derden worden geleverd; 

of

e. misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.

11.2 Alleen directe en aan Openr toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten.

11.3 Voor zover Openr aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 10.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Openr uitkeert.

11.4 De koper vrijwaart Openr voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper toerekenbaar is.

11.5 Genoemde beperkingen in de artikelen 11.1 t/m 11.4 gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Openr of zijn (leidinggevende) ondergeschikten.

 

12 Nederlands recht en bevoegde rechter

12.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2 In geval van geschillen is de rechter van de plaats waar Openr is gevestigd bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Openr het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

13 Overige bepalingen

13.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

13.2 Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassing indien deze op schrift zijn gesteld. Indien Openr gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.